12/7/12

Modernitat en temps de postguerra


Un nou enigma arquitectònic:

Una tipografia lluminosa,
un cancell de fusta de caire internacional
i una paret de vidre declaradament moderna.

Qui va dissenyar aquest edifici?

La solució,

Park Hotel
Antoni Moragues i Gallissà i Francesc Riba i Sales
1950-1954