17/5/16

Estampa pintada o pintoresca?

Imatge a la manera del pintoresquisme de Marià Fortuny

"El pintoresc és una categoria estètica sorgida en el segle XVIII al Regne Unit, íntimament relacionada amb el moviment romàntic. El terme prové del mot italià pittoresco, que significa ‘similar a la pintura’, ‘a la manera del pintor’, i vol expressar una propietat dels objectes, paisatges, o qualsevol altre element del món dels sentits, que per les seves característiques, qualitats, bellesa o singularitat és digne de ser pintat, de ser representat en una obra d'art."

Informació extreta de la Wikipèdia